Vedtægter

Vedtægter for Hirtshals Tennisklub

Forslag til vedtægtsændring 02.04.2022.

Vedtaget på generalforsamling  02.04.2022

 

 

§ 1. 

Klubbens navn er Hirtshals Tennisklub og den er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

 

§ 2. 

Klubben har til formål, at tilbyde tennis og andre sportsaktiviteter året rundt.

 

§ 3.

Som medlem kan enhver optages, og indmeldelse kan ske løbende til bestyrelsen.

 

§ 4.

Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan og budget for den kommende periode, og kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i rater efter bestyrelsen bestemmelser. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5.

Klubben ledes af en bestyrelse, på mindst 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling. Valg kan ske ved fuldmagt. 

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 18 år.

 

Endelig vælges på generalforsamling en revisor, for 2 år ad gangen.

 

 

§ 6.

Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts/april og indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og ved bekendtgørelse i digitale medier 14 dage forinden dens afholdelse

 

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen 4 dage forinden dens afholdelse.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg.

 

3. Forelæggelse af regnskab.

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

7. Valg af revisor

 

8. evt.

 

 

§ 8.

Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1/1 - 31/12. Regnskab skal være gennemgået og underskrevet af en revisor.

 

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling skal med otte dages varsel sammenkaldes, når bestyrelsen eller mindst tyve medlemmer begærer det.

 

§ 10.

Ved afstemninger fordres almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

 

§ 11.

På generalforsamlingen vælges en dirigent uden for bestyrelsen.

 

§ 12.

Klubben kan ikke opløses, så længe ti medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt en generalforsamling måtte ønske at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. hertil skal der bemærkes, at denne kun kan tilfalde almennyttige formål.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Revisioner:

Vedtages på generalforsamling den 7/10-1992 (Ændring af §5)

Vedtages på generalforsamling den 28/9-1995 (Ændring af §7 og §8)

Vedtages på generalforsamling den 18/4-2013 (Ændring af §§1,2,4,5,6,og 12)

Vedtages på generalforsamling den 20/3-2018 (Ændring i § 7, afsnit 1)

Vedtages på generalforsamling den 02/4-2022 (Ændring af § 5 og 7)  


Vedtægter - Hirtshals Tennisklub 2022.docx